Kontrakt terapeutyczny

Podczas pierwszej wizyty zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny pomiędzy terapeutą a Klientem. Jest to rodzaj umowy, podkreślający, że obie strony biorą w niej udział w pełni świadomie. Może on być modyfikowany w czasie kilku pierwszych spotkań, a po zatwierdzeniu przez obie strony kontrakt obowiązuje do końca trwania terapii.

Kontrakt zawiera ustalenia dotyczące celu terapii, jej czasu trwania, przebiegu, form pracy terapeutycznej, miejsca terapii, czestotliwości i długości sesji, warunków odwoływania spotkań, sposobów komunikowania się poza sesjami, wysokości opłat i form płatności, możliwości uczestnictwa w terapii osób trzecich (np. członków rodziny Klienta) oraz ewentualnego wykorzystania środków audio-wizualnych do nagrywania sesji.

Prawa i obowiązki Klienta

Klient ma prawo do poszanowania jego godności, poglądów religinych, politycznych, etc. Ma prawo do dyskrecji i zachowania tajemnicy zawodowej przez terapeutę. Klient ma prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia, doświadczenia, superwizji, przewidywanej długości terapii, planu i długości sesji oraz procesu terapii jako całości. Ma również prawo oczekiwać rzetelnych i wyczerpujących informacji w odpowiedzi na zadawane pytania. Klient może nie zgadzać się ze zdaniem terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić określonej techniki terapeutycznej. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty, o czym powinien powiadomić terapeutę.

Obowiązkiem Klienta jest przestrzeganie terminów wizyt, wykonywanie zadań osobistych, a w przypadku konieczności odwołania wizyty uczyni to z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W innym wypadku zostanie obciążony kosztem nieodwołanej wizyty. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe, które nie mogły być przewidziane przez Klienta (nagłe choroby, wypadki itp).

Prawa i obowiązki Terapeuty

Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta. Klient również proszony jest o zachowanie dyskrecji.

Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej. Zobowiązuje się również do poddawania swojej pracy superwizji i wyczerpującego informowania Klienta o postępach terapii. W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin spotkania.

Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu (systematyczne nieprzychodzenie na sesje, nieodwoływanie ich lub odwoływanie w ostatniej chwili, niewykonywanie systematyczne zadań osobistych i in). Terapeuta może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi - jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania o tym Klienta i zaproponowania mu innego terapeuty.