OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Solve2Win spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 145B , świadcząca usługi pod nazwą Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas pierwszej rejestracji do specjalisty, a także później, w związku z prowadzoną terapią.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego świadczenia usług psychologicznych i psychiatrycznych, w tym do:

 • umożliwienia zagwarantowania Państwu konkretnego terminu spotkania ze specjalistą, poprzez prowadzenie kalendarza wizyt;
 • zakładania i prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z Państwa terapią;
 • informowania Państwa o zbliżającym się terminie wizyty za pośrednictwem wiadomości sms;
 • zapewnienia obsługi Państwa korespondencji wysyłanej na adresy mailowe
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc prawidłowo świadczyć oferowane przez nas usługi:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy, adres mailowy, identyfikator Skype
 • dane wynikające z prowadzonej terapii

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć na rzecz Państwa usług.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały czas świadczenia usług na rzecz Państwa, a także po ich zakończeniu w celach archiwizacyjnych oraz konieczności wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Maksymalny czas przechowywania danych osobowych to 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usług.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe w maksymalnie ograniczonej formie (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, identyfikator Skype) będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Microsoft w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Nie dotyczy dokumentacji medycznej.